22/10/2021 | 373 |
0 Đánh giá

Amazon đã cập nhật chính sách của họ liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở và theo dõi thông tin khi vận chuyển hàng hóa của người bán đến các kho FBA của Amazon.

 

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, người bán FBA sẽ được yêu cầu nhập tên nhà cung cấp dịch vụ và số theo dõi (nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp chúng) khi bạn tạo một lô hàng không phải là đối tác của nhà vận chuyển.

Bạn sẽ cần gửi thông tin theo dõi và nhà cung cấp dịch vụ trước khi nhận hàng tại trung tâm vận chuyển. Thay đổi này không áp dụng nếu bạn sử dụng chương trình Amazon Partnered Carrier hoặc Amazon Global Logistics, vì Amazon tạo thông tin theo dõi và nhà cung cấp dịch vụ cho bạn.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người bán sử dụng Amazon FBA không sử dụng đối tác của Amazon Partnered Carrier để vận chuyển hàng hóa. Điều quan trọng là phải thực hiện đúng thời điểm này vì tháng 11 là thời điểm để đẩy doanh thu với các ngày lễ như Black Friday weeks và Winter Holidays. Sự chậm trễ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng.

Black Friday weeks: Ngày 5 tháng 11 năm 2021

Winter Holidays: ngày 11 tháng 12 năm 2021

Thông tin về nhà vận chuyển và theo dõi thông tin đơn hàng giúp Amazon tránh được sự chậm trễ trong việc nhận hàng. Ngoài ra, khi In-Stock Head Start hoạt động, các sản phẩm hết hàng của bạn có thể được cung cấp để bán, vì Amazon sẽ có theo dõi thời gian thực cho các lô hàng đang vận chuyển. Để có thời gian nhận nhanh hơn, hãy đảm bảo rằng các ID theo dõi cho các lô hàng được ánh xạ tới nhãn ID hộp FBA chính xác trên mỗi hộp.

Đối với các lô hàng bưu kiện, ID theo dõi sẽ được yêu cầu cho mỗi hộp. Đối với các lô hàng có tải trọng nhỏ hơn và toàn xe tải, mỗi chuyến hàng sẽ phải có số lũy tiến hàng hóa (PRO). Để tìm hiểu thêm, hãy chuyển đến Theo dõi lô hàng của bạn (Hàng đợi Vận chuyển).

Amazon sẽ đo lường tỷ lệ sai sót thông tin theo dõi bị thiếu cho mỗi lô hàng.


(*) Xem thêm

Bình luận